Προφίλ

Η OTC Hellas, ιδρύθηκε το 2008. Οι σκοποί της ταυτίζονται με αυτές του OTC Foundation, με επικέντρωση στην εκπαίδευση των Ορθοπαιδικών στην Ελλάδα. Αυτό επιδιώκεται με την διοργάνωση Σεμιναρίων στα οποία μετακαλούνται αναγνωρισμένοι ξένοι αλλά και Έλληνες εκπαιδευτές για να αναπτύξουν το ειδικό αντικείμενο της γνώσης και της εμπειρίας τους. Το πνεύμα της εκπαίδευσης στηρίζεται στην ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευομένων μέσα από διαλογική συζήτηση με αφορμή την παρουσίαση ενδιαφερουσών περιπτώσεων.

Κάθε χρηματοδότηση προς και από την OTC Hellas, υπόκειται σε απόλυτα καθορισμένους κανόνες και περιορισμούς, που υπαγορεύονται απο τον κώδικα συμπεριφοράς και δεοντολογίας της EUCOMED.